پست الکترونیک
دسترسی به سرویس ایمیل
http://mail.abrii.ac.ir

اتوماسیون اداری
دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری
دبیرخانه
سامانه مدیریت فرآیندهای پژوهشی
دسترسی به سیستم فرآیندها، تکمیل فرم های کاری

 

  

  

کمينه
مناطق وابسته