logo jihad
logo jihad
پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • مشخصات فنی
  • گالری تصاویر
  • فایل

برنـج غیرتراریختـه حسـاس بـه کلیـه آفـات پروانـه ای از جملـه کـرم سـاقه خوار برنج اسـت و بـه حداقل دو بار سمپاشـی بـا سـم شـیمیایی خطرنـاک نیـاز دارد. تولیـد کمـتر به دلیل تحمل خسـارات قبل از سمپاشـی و ناشـی از سمپاشـی ناقص، آلودگـی محیـط زیسـت و کاهـش تنـوع زیسـتی (از بیـن رفـتن حـشرات، جانـوران و میکروارگانیسـم های مفیـد)، ایجـاد مخاطـرات جـدی بـرای سـلامت مـردم (بقایای سـموم)، هزینه بالای سمپاشـی (سـم، سـمپاش و هزینه کارگری سمپاشـی) و نگرانـی مسـتمر شـالیکاران در مـورد احتـمال طغیـان آفـات از جمله مشـکلات برنج غیر تراریخته اسـت. در این راستا پژوهشکده با استفاده از راهبرد کارآمدسازی، اقدام به تولید برنج تراریخته مقاوم به آفات نموده است.

تصویری در گالری موجود نیست.

فایلی موجود نیست.

©  تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 521,491 | بازدید امروز : 20