logo jihad
چهارشنبه 14 خرداد 1399
dividerآرشیو اخبارdividerارائه گزارش مشمول نخبه در مورد انجام بخشی از پروژه مصوب پژوهشگاه با عنوان : (ارزیابی ساختار جمعیتی کپور معمولی دریایی بومی carpio Cyprinus در حوضه خزر جنوبی با استفاده از تکنیک GBS و بررسی رابطه آن با برخی فاکتورهای زیست محیطی)
ارائه گزارش مشمول نخبه در مورد انجام بخشی از پروژه مصوب پژوهشگاه با عنوان :

(ارزیابی ساختار جمعیتی کپور معمولی دریایی بومی carpio Cyprinus
در حوضه خزر جنوبی با استفاده از تکنیک GBS و بررسی رابطه آن
با برخی فاکتورهای زیست محیطی)
ارائه گزارش مشمول نخبه در مورد انجام بخشی از پروژه مصوب پژوهشگاه با عنوان : (ارزیابی ساختار جمعیتی کپور معمولی دریایی بومی carpio Cyprinus در حوضه خزر جنوبی با استفاده از تکنیک GBS و بررسی رابطه آن با برخی فاکتورهای زیست محیطی)

 

بـه گـزارش روابط عمومـی پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی، دکتر امید جعفری مشـمول نخبه در روز یکشـنبه 98/3/26 در محل سـالن آمفـی تئاتـر پژوهشـگاه بیوتکنولـوژی کشـاورزی فعالیتهـای خود را در طـی دوره خدمـت سـربازی ارائه نمود.

جعفـری اظهـار داشـت کپـور معمولـی (carpio Cyprinus)به عنوان مهمتریـن گونـه از خانـواده کپورماهیـان بـه صـورت بومـی در حوضه جنوبـی دریـای خـزر پراکنـش داشـته کـه طی دهه گذشـته افـت قابل توجهـی را از نظـر میـزان صیـد نشـان داده اسـت و کاهـش انـدازه جمعیـت میتوانـد به افـت تنوع ژنتیکی، از دسـت رفتن سـاختارهای جمعیتـی و در نهایـت انقـراض گونـه منجـر شـود؛ بنابرایـن شـناخت سـاختارهای جمعیتـی و حفـظ تنـوع ژنتیکـی میتوانـد کلیدیتریـن مسـأله در حفـظ گونههـای بومـی کشـور باشـد. وی خاطرنشـان کـرد: روشهـای نویـن زیسـت فنـاوری بـا تکیـه بـر پیشـرفتهای حاصـل شـده در صنعـت توالییابـی میتواننـد درک عمیقتـری از سـاختار ذخایـر را در اختیـار پزوهشـگران قـرار دهنـد. ماهیـان کپـور معمولـی در حوضـه جنوبـی دریـای خـزر بـر اسـاس مناطـق جغرافیایـی از یکدیگـر قابـل تمایز بـوده ولی میـزان تمایـز بسـیار پاییـن بـوده و بنابرایـن ایـن گونه نیازمند حفاظت است. جعفـری در پایـان گفـت: نتایـج تحقیقات انجام شـده در قالب پروژه مصـوب پژوهشـگاه بیوتکنولوژی کشـاورزی )بـا راهنمایـی آقای دکتر مهرشـاد زین العابدینـی(، امـکان طراحـی کیـت مخصـوص تشـخیص کپـور معمولـی خـزری از نژادهـای پرورشـی را میسـر نمـوده کـه ایـن کیـت از جنبـه اقتصـادی و افزایش بهره وری تولیـد از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت

 

 

   

   

   

   

 

 

عکس: حسن سمیعی

مورخ: 26-03-98

1398-03-26
منبع : روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

  • آخرین مقالات
  • آخرین اخبار
  • پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 16 و 17 اردیبهشت ماه میزبان دو دانشمند برجسته ژاپنی است که نخستین و تنها تولیدکننده رز، میخک و ارکیده های آبی رنگ در دنیا هستند. ...
  • دومین کنفرانس علمی منطقه ای مالکیت فکری آسیا (IPSCHOLAR ASIA) تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی با حضور متخصصان حقوق مالکیت فکری آسیا در دانشکده حقوق دانشگاه ملی سنگاپور برگزار شد. ...
  • دکتر حاجی‌رضایی، استاد تمام موسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی(IPK)  آلمان به منظور مشاوره و تقویت ارتباطات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی به ایران سفر کرده است. ...
  • انتشار جدیدترین مقاله عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در حوزه مهندسی ژنتیک ضریب تاثیری با نمره 8/9 را کسب کرد. دکتر پژمان آزادی عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی از چاپ تازه ترین مقاله ی خود در یکی از معتبرترین نشریه های تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی خبر داد. ...
  • سخنرانی محقق بخش انتقال ژن و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در یکی از معتبرترین کنگره­های بین المللی در حوزه علوم زیستی کنگره بین­ المللی بیوشیمی  و زیست شناسی مولکولی در تاریخ 30 و 31 اردیبهشت ماه سال جاری در سئول کره جنوبی با رویکردی تخصصی و کاربری میزبان محققان و دانشمندان حوزه بیوتکنولوژی و زیست شناسی بود. ...
  • کنفرانس بین المللی پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌ها از تاریخ 23-21 ژوئن 2016 (31 خرداد لغایت 2 تیر 95) در بوداپست مجارستان با حضور حدود 400 محقق فعال در زمینه پروبیوتیک‌ها و پری‌بیوتیک‌های انسانی و دامی از حدود 60 کشور دنیا از قبیل آمریکا، انگلیس، فرانسه، سوئد، سوییس، آلمان، هلند، دانمارک، استرالیا، ایتالیا، روسیه، مجارستان، اسلواکی، اسلوونی، پرتغال، اسپانیا، ایرلند، ...
faq
© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 371,603 | بازدید امروز : 169