logo jihad
logo jihad
دوشنبه 03 مهر 1402
dividerآرشیو اخبارdividerبا همکاری بخش خصوصی و متخصصان ترویج ،فرمولاسیون حاوی محرک رشد باکتریایی ابداعی محقق پژوهشگاه در شرایط گلخانه های تجاری خیار، ارزیابی و معرفی می شود
با همکاری بخش خصوصی و متخصصان ترویج ،فرمولاسیون حاوی محرک رشد باکتریایی ابداعی محقق پژوهشگاه در شرایط گلخانه های تجاری خیار، ارزیابی و معرفی می شود
با همکاری بخش خصوصی و متخصصان ترویج ،فرمولاسیون حاوی محرک رشد باکتریایی ابداعی محقق پژوهشگاه در شرایط گلخانه های تجاری خیار، ارزیابی و معرفی می شود

 

پروژه ترویجی مشترک با همکاری پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی البرز، بخش خصوصی و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر تحت عنوان "مقایسه تأثیر دو محرک رشد باکتریایی با شاهد بر عملکرد کمی و کیفی خیار گلخانه ای در شرایط گلخانه بهره بردار در شهرستان نظرآباد استان البرز" اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی این پروژه از بهمن ماه سال 1400 تا اسفند سال 1401 در گلخانه ای تجاری به مساحت 2200 متر مربع در شهرستان نظرآباد اجرا شد. تمام هزینه های این پروژه ترویجی توسط بخش خصوصی تامین شده است. دکتر اکرم صادقی، عضو هیات علمی بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و مجری مسئول این پروژه با اشاره به همکاری خانم مهندس رحیمی به عنوان مجری مشترک از موسسه ترویج و خانم دکتر محمودی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در اجرای این پروژه گفت: هدف اصلی پروژه، ارزیابی کارایی دو محرک رشد باکتریایی بر صفات کمّی و کیفی خیار گلخانه‌ای در شرایط تولیدکنندگان استان البرز بود.

نتایج پروژه‌ تحقیقاتی اجرا شده در مرحله قبل (1397-1399) حاکی از تاثیر مثبت این باکتری ها بر کمیت و کیفیت عملکرد خیار بود. وی خاطرنشان کرد: پروژه ای که قبلا اجرا شده بود نشان داد که یکی از سویه های برتر موجب افزایش کیفیت میوه، کاهش غلظت نیترات و تحریک سیستم ایمنی گیاه می‌شود و سویه منتخب دیگر نیز بدون تاثیر بر روی کیفیت میوه موجب کاهش غلظت نیترات، افزایش عملکرد و تحریک سیستم ایمنی گیاه می شود. صادقی در خصوص مراحل اجرای پروژه تحقیقی-ترویجی اخیر اضافه کرد: هدف اصلی این پروژه ارزیابی کارایی دو محرک رشد باکتریایی منتخب بر صفات کمّی و کیفی خیار گلخانه‌ای در شرایط تولیدکنندگان استان البرز، روستای گازرسنگ بود. این پروژه تحقیقی-ترویجی در یک گلخانه تجاری به مساحت 2200 متر مربع اجرا شد. تیمارها شامل باکتری محرک رشدP3-57 و باکتری 1119 بود که فروردین سال1401 بر روی نشاء‌های دو رقم تجاری خیار گلخانه‌ای با نام داتیس و آلفرد که قبلا به زمین منتقل شده بودند اعمال شد. مجری و همکاران پروژه به غیر از اعمال تیمار باکتریایی در هیچ یک از مراحل دیگر شامل آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت دخالتی نداشتند. همچنین آبیاری و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی (NPK) مطابق روال معمول و طبق نظر کارشناس و گیاهپزشک گلخانه انجام شد. و در انتها عملکرد کمی توسط مسئول گلخانه گزارش شد.

گزارش بهره وری اقتصادی پروژه نشان داد که تولید خیار گلخانه ای رقم داتیس با محرک رشد 1119 اقتصادی تر از سایر تیمارها بوده است، چون در این تیمار، سود حاصل از تولید خیار گلخانه ای 5015 میلیون ریال در هکتار، درصد بازده فروش و درصد بازگشت سرمایه به ترتیب 20 و 25 درصد محاسبه شد. نسبت فایده به هزینه نشان داد به ازای یک ریال سرمایه گذاری در تولید خیار گلخانه ای در این تیمار، 1/25 ریال منفعت حاصل شده که بیشتر از گروه شاهد بود. ضمنا درآمد ناخالص حاصله به ازای یک ریال هزینه کرد نهاده های بذر، کود، سم و آب آبیاری در این تیمار به ترتیب 30/6 ، 21 ، 50/5 و 252/5 ریال مشخص گردید. صادقی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با تشکر از مساعدت آقای دکتر حاجیان در اختصاص گلخانه تجاری خود به اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: روز انتقال یافته حاصل از این پروژه توسط جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد با حضور تعدادی از گلخانه داران پیشرو استان البرز، مروجان مسئول پهنه و همچنین کارشناسان مسئول در حوزه کشت خیار گلخانه ای با هدف آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با ویژگی‌ها، موارد مصرف و نحوه مصرف محرک‌های رشد، بهبود نگرش و آگاهی شرکت کنندگان در زمینه کودهای زیستی و همچنین ایجاد رغبت و تمایل در آنها نسبت به استفاده و توصیه محرک های رشد باکتریایی در تاریخ 31 اردیبهشت سال جاری برگزار گردید.

مجری مسئول پروژه "مقایسه تأثیر دو محرک رشد باکتریایی با شاهد بر عملکرد کمی و کیفی خیار گلخانه ای در شرایط گلخانه بهره بردار در شهرستان نظرآباد" ضمن تشکر از مسئولان و کارشناسان جهاد استان البرز و شهرستان نظرآباد خاطرنشان کرد: امیدوارم با افزایش آگاهی گلخانه داران درباره کودهای زیستی و باکتری های محرک رشد طی این پروژه، زمینه استفاده از این محصولات در جامعه متخصصان و گلخانه داران فراهم شود. صادقی در پایان با تاکید بر حق مردم ایران بر مصرف محصولات سالم در سطح استاندارهای جهانی ابراز امیدواری کرد که با استفاده از فرآورده های زیستی، استانداردهای سلامت صیفی جات در کشور ارتقا یابد. دکتر مریم محمودی، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر که در اجرای این پروژه مشارکت داشتند در گفتگو با روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با اشاره به ضرورت ارتقای قابلیت انطباق و سازگاری یک فناوری جدید با اوضاع اقتصـادی و اجتمـاعی بهره برداران بخش کشاورزی و امکانات در دسترس آنها اظهار داشت: از آنجا که دستاوردهای تحقیقاتی در مراکز پژوهشـی در شـرایط خاص و کنترل شده حاصل می شوند، ممکن است به سهولت برای کشاورزان قابل استفاده نباشند؛ بنابراین این قبیل فناوری ها باید در محیط و شرایط تولیدکنندگان مورد بازبینی و مطابقت قرار گیرد تا کارایی آنهـا تعیـین و در صورت لزوم پس از اصلاحات لازم به صورت توصیه های ترویجی خـاص کشـاورزان در سـطح وسیع ترویج شوند. وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای پروژه های تحقیقی-ترویجی، بررسی سازگاری و امکان سنجی کاربرد یافته های تحقیقاتی در شرایط واقعی بهره برداران بخش کشاورزی با مشارکت فعّال محقق، کارشناس ترویج و بهره برداران است. به بیان دیگر اجرای پروژه های تحقیقی-ترویجی علاوه بر بررسی سازگاری دستاورد جدید در شرایط بهره بردار، به جلب مشارکت بهره برداران در آزمون و امکان سنجی یافته های تحقیقاتی و همچنین آشنایی محقق با چالش ها و مسائل به کارگیری فناوری جدید در سطح واحدهای بهره برداری نیز کمک خواهد کرد. محمودی خاطرنشان کرد: در مراسم روز انتقال یافته، مجری مسئول پروژه که صاحب فناوری است، ضمن معرفی محرک های رشد باکتریایی در خصوص اثرات آنها بر صفات کمّی و کیفی میوه و چگونگی اِعمال و استفاده از آنها در گلخانه توضیحاتی را ارائه کردند و شرکت کنندگان به صورت پرسش و پاسخ و بحث در جریان دستاوردهای فنی پروژه قرار گرفتند.

 

 

  

  

 

 

 

 

خبر: 

عکس: حسن سمیعی

1402-02-31
منبع : روابط عمومی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی

  • آخرین اخبار
  • آخرین مقالات
faq
©  تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی محفوظ است. طراحی شده توسط طراحی سایت داتک
بازدید کل : 498,081 | بازدید امروز : 8