چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
اعضای کمیسیون دائمی

دکتر بهزاد قره یاضی            رییس کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشکده

نحوه فعالیت کمیسیون دائمی:

کلیه مواردی که به عنوان دستور کار در هیات امنا مطرح می گردد، می بایست قبلا در کمیسیون دائمی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نتایج برای بحث و تصویب نهایی در هیات امنا مطرح می شود. مواردی که مربوط به بخشی از اختیاراتی می باشد که قبلا به کمیسیون دائمی تفویض گردیده است در این کمیسیون مطرح و در صورت تصویب برای اجرا ابلاغ می گردد.
جلسات کمیسیون دايمی با حضور حداقل 5 نفر اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با حداقل چهار رای موافق رسمیت خواهد داشت.