چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English

اعضای هیات امنای پژوهشکده عبارتند از:

رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی(رئیس هیات امنا)
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نماینده وی
دو تا چهار تن از شخصیت های علمی- فرهنگی ، محلی اجتماعی و یا کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت پژوهشکده داشته باشند
رئیس پژوهشکده(دبیر هیات امنا)

وظایف و اختیارات هیات امنا:

تدوین و تصویب آئین نامه داخلی هیات امنا
تصویب سازمان اداری پژوهشکده بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
بررسی و تصویب بودجه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده پیشنهاد می شود
تصویب بودجه تفصیلی موسسه
تصویب حسابها و ترازنامه سالانه پژوهشکده
تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی پژوهشکده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط
کوشش برای جلب کمک های بخش غیردولتی و عواید محلی اعم از نقدی،تجهیزاتی و ساختمانی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
بررسی و تایید سیاستها ،اهداف و خط مشی های علمی و حدود فعالیت های پژوهشکده و ارائه آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
بررسی گزارش عملکرد سالانه پژوهشکده که از طرف رئیس پژوهشکده ارائه می شود