چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
مديريت هماهنگي امور پژوهشي

مهرشاد زین العابدینی ----- مدیر هماهنگی امور پژوهشی

شرح وظایف:

 • برنامه ريزي براي ارايه خدمات و پشتيباني از فعاليت هاي تحقيقاتي در جهت تامين نيازهاي فني و تحقيقاتي
 • برنامه ريزي جهت وصول به موقع طرح هاي تحقيقاتي از مناطق و بخش هاي تحقيقاتي ستاد پژوهشکده
 • تشكيل به موقع جلسات گروه ارزشيابي به منظور اخذ نظريه اعضاء بر روي طرح ها و تنظيم صورتجلسات مربوطه
 • ابلاغ تصميمات كميته فني به بخش ها و مراكز و مجريان طرح هاي تحقيقاتي حسب مورد
 • پيگيري مصوبات گروه ارزشيابي در جهت انجام اصلاحات پيشنهادي جهت تصحيح و تكميل طرح هاي تحقيقاتي
 • برآورد بودجه طرح ها, پروژه هاي تحقيقاتي, پروژه هاي دانشجويي بر مبناي سياست ها و اولويت هاي تحقيقاتي و نظريات ارزشيابي با هماهنگي مديريت برنامه ريزي و بودجه
 • اخذ انواع گزارش پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي و حفظ و نگهداري سوابق انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي تحقيقاتي در جهت فراهم آوردن زمينه استفاده از امكانات پژوهشکده و مراكز منطقه اي به منظور اجراي طرح هاي تحقيقاتي
 • برنامه ريزي در جهت نظارت و ارزشيابي طرح هاي تحقيقاتي و پيگيري نظرات گروه هاي نظارت و ارزيابي پژوهشکده
 • اخذ پيشنهادات اصلاحي براي انجام تغييرات در طرح هاي در دست اجرا و پيگيري در طرح و تصويب تغييرات در كميته‌هاي ذيربط و ابلاغ نتايج به مبادي مربوطه و درج در پرونده طرح هاي تحقيقاتي
 • تنظيم برنامه كار سالانه تحقيقاتي
 • بررسي نيازهاي تداركاتي بخش ها و پژوهشكده هاي استاني تابعه و پيگيري آنها از طريق مبادي ذيربط
 • پيش بيني و ارايه پيشنهادات در جهت توسعه و تكميل تجهيزات, ماشين آلات و اماكن موجود متناسب با نيازهاي تحقيقاتي
 • انجام هماهنگي هاي لازم با بخش هاي تحقيقاتي در جهت فراهم آوردن زمينه استفاده از امكانات پژوهشکده و مراكز منطقه اي به منظور اجراي طرح هاي تحقيقاتي
 • انجام ساير امور مربوط و مرتبط با تشخيص مقام مافوق