چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
معاونت پژوهشی و فناوری

سیدقاسم حسینی سالکده    معاون پژوهشی و فناوری

شرح وظایف:

 • مشاركت در تعيين سياستهاي پژوهشي
 • تدوين اولويت هاي پژوهشي با نظر و مشاركت بخش هاي اجرائي كشاورزي و سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي وزارت متبوع
 • هدايت بخشها و مراكز جهت ارائه پروژه و طرحهاي تحقيقاتي در راستاي سياستها و اولويت هاي بخش كشاورزي
 • برنامه ريزي در تدوين٬ داوري ٬ ويراستاري و تصويب پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي
 • برنامه ريزي در جهت نظارت و ارزشيابي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و پيگيري اجراي به موقع مصوبات گروههاي نظارت و ارزشيابي طرحها و پروژه ها.
 • برنامه ريزي در جهت اخذ گزارشات نهايي از طرحهاي خاتمه يافته و بررسي و اصلاح نهايي آنها.
 • برنامه ريزي در جهت وصول به موقع طرحهاي تحقيقاتي از مراكز و بخش هاي تحقيقاتي پژوهشکده و بررسي آنها در كميته فني و نظارت بر ابلاغ تصميمات كميته فني به بخش ها، مراكز و مجريان طرحهاي تحقيقاتي.
 •  
 • نظارت بر برآورد بودجه طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي و پروژه هاي دانشجويي بر مبناي سياست ها و اولويت هاي تحقيقاتي و نتيجه ارزشيابي طرحها.
 • نظارت بر توسعه و تجهيز كتابخانه و مركز اسناد علمي پژوهشکده و سازماندهي آرشيوهاي علمي و فني و تحقيقاتي
 • عقد قرارداد جهت انجام پروژه هاي دانشجويي با هماهنگي بخش هاي تحقيقاتي ذيربط - نظارت بر انتشار مطالب علمي و تازه هاي تحقيقاتي به صورت كتاب و نشريه از طريق تشكيل كميته انتشارات.
 • انتشار مطالب علمي و تازه هاي تحقيقاتي به صورت كتاب و نشريه از طريق كميته انتشارات و پيگيري و اجراي مصوبات كميته انتشارات پژوهشکده
 • ايجاد ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراكز پژوهشي داخل و خارج از كشور و تنظيم برنامه هاي همكاري مشترك در جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و تربيت دانشجو در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و برگزاري نشست ها و همايش هاي علمي ملي و بين المللي.
 • برنامه ريزي بمنظور ارائه خدمات و پشتيباني از فعاليت هاي پژوهشي در جهت تامين نيازهاي فني و تحقيقاتي.
 • بررسي و تعيين نيازهاي آزمايشگاهي بخش ها و مراكز تحقيقاتي و پيش بيني اعتبارات بر مبناي امكانات و اولويت هاي اجرايي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي.
 • انطباق تجهيزات ٬ ابزار و وسايل آزمايشگاهي با استانداردها - نظارت بر تجهيز و راه اندازي و نگهداري از وسايل و ابزار آزمايشگاهي و مراكز اسناد.
 • نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات از خريدها، نيازها و اطلاعات فني براي دستگاهها و مواد آزمايشگاهي