چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات

شرح وظایف:

 • گردآوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد واحدهاي ستادي و بخش هاي تحقيقاتي پژوهشکده و ارائه آمار و اطلاعات مورد نياز
 • پيگيري و تهيه و نصب و راه اندازي و نگهداري سيستم هاي رايانه اي
 • انجام اقدامات لازم درخصوص مديريت مركز رايانه اي سيستم
 • تهيه, تنظيم و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت, ميان مدت و بلندمدت پژوهشکده با همكاري و تشريك مساعي كليه واحدهاي تابعه با توجه به خط مشي ها و سياست هاي راهبردي و تحقيقاتي وزارت متبوع و پيگيري و دفاع از برنامه ها تا مرحله تصويب و ابلاغ
 • انجام تعاملات لازم با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، دفتر برنامه ريزي و بودجه وزارت متبوع و سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي
 • تهيه و تنظيم موافقتنامه اعتبارات مورد نياز پژوهشکده در چهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب و ابلاغ
 • گردآوري آمار و اطلاعات مرتبط با فعاليت هاي پژوهشکده در حوزه عملكرد كليه بخش ها و واحدهاي تحقيقاتي و اجرايي, تجزيه و تحليل آنها و تدوين و ارايه گزارشات آماري مورد نياز
 • دريافت مصوبات مربوط به برنامه ها, طرح ها و پروژه هاي پژوهشکده و ابلاغ سهميه تخصيصي هر يك از واحدها
 • دريافت پيشنهادات و نقطه نظرات واحدها پيرامون روند اجرايي برنامه ها, طرح ها و فعاليت ها, بررسي و تجزيه و تحليل و عنداللزوم انجام اصلاحات لازم و يا ارايه پيشنهادات جديد در برنامه ها و طرح هاي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي
 • مطالعه و بررسي پيرامون مسائل و موانع اجرايي برنامه ها, طرح ها و فعاليت ها, تشخيص و تعيين عوامل پيشرفت و تاخير در اجراي آنها, ارايه پيشنهادات و راه حل هاي مناسب براي رفع نارسايي ها و تنگناها در چرخه امور جاري پژوهشکده و در نهايت انجام پيگيري هاي لازم براي رفع آنها
 • تهيه, تنظيم و تدوين گزارشات عملكرد از نحوه اجرا و چگونگي پيشرفت برنامه ها, طرحها و پروژه ها و مشكلات و نارسايي ها جهت ارايه و انعكاس به معاون برنامه ريزي و پشتيباني و ساير مراجع ذيربط
 • انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در رابطه با بهبود روش هاي تهيه٬ تنظيم برنامه ها, طرح ها و بودجه سنواتي
 • اجراي طرح هاي تحول اداري و تشكيلات مصوب پژوهشکده
 • ارايه خدمات آماري به بخش ها در اجراي پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي و تجزيه و تحليل نتايج حاصله 
 • طراحي تشكيلات پژوهشکده و بررسي نقاط ضعف و مشكلات ساختاري و اقدام در جهت رفع موانع ساختاري
 • تهيه و طراحي و اجراي سيستمهاي بهبود روشها
 • اجراي نظام پيشنهادات و نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع