چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
مدیریت امور مالی

حمید قربانی    مدیریت امور مالی

شرح وظایف:

 •  تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزاياي كاركنان شاغل, بازنشسته و موظفين جهت پرداخت از محل اعتبارات مربوطه
 • صدور درخواست وجه به منظور دريافت اعتبارات جهت پرداخت حواله هاي صادره و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل وجوه اخذ شده از خزانه مجاز مي باشد, حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوطه عهده اداره كل خزانه وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • تامين اعتبار حواله هاي صادره از سوي مقامات مجاز به منظور اختصاص دادن و يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين
 • اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت ها و پرداخت ها با قوانين جاري كشور
 • نگهداري و تنظيم حساب ها مطابق قوانين و ضوابط مربوطه و ارسال آن به مراجع ذيربط
 • تهيه و تنظيم گزارش تفريق بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط
 • نگهداري حساب اعتبارات براساس قوانين بودجه ساليانه كشور
 • حفظ و نگهداري اسناد و دفاتر مالي مطابق ضوابط ديوان محاسبات كشور
 • نگهداري و تحويل وجوه, نقدينگي, سپرده ها و اوراق بهادار
 • نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذكور و اجناس موجود در انبارها٬نگهداري حساب درآمدها و تهيه و تنظيم گزارشات مربوط به تفكيك منابع درآمدي و حسب مورد پيگيري استرداد درآمدها از اداره كل خزانه
 • معرفي امين اموال به منظور صدور حكم لازم و نظارت بر عملكرد آن
 • همكاري با اداره كل امور مالي وزارت متبوع و سازمان هاي تابعه و وابسته به منظور حسن انجام امور محوله
 • افتتاح حساب هاي مورد لزوم جهت انجام عمليات دريافت و پرداخت پژوهشکده و حسب مورد با مجوز اداره كل خزانه
 • همكاري با مديريت برنامه ريزي و بودجه به منظور تهيه و تنظيم بودجه سالانه پژوهشکده
 • انجام اقدامات لازم درخصوص وصول اعتبارات از خزانه
 • نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل هاي ابلاغ شده 
 • مطالعه, بررسي شاخص ها و روش هاي بهينه سازي و بهره برداري اقتصادي از فعاليت هاي اجرايي و پژوهشي پژوهشکده