چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
مدیریت امور اداری و پشتیبانی

امید دبیراشرافی    مدیریت امور اداری و پشتیبانی

شرح وظایف:

 • تامين نيروي اداري و فني مورد نياز براساس چارت مصوب پژوهشکده و مقررات مربوطه  
 • انجام امور اداري و استخدامي (استخدام, ترفيع, انتقال, انتصاب, مرخصي, بازنشستگي و....) و تهيه احكام مربوطه براساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي استخدامي
 • نگهداري سوابق استخدامي و تهيه آمار پرسنلي كاركنان پژوهشکده
 • انجام و هماهنگي تامين امور رفاهي كاركنان (درماني, بهداشتي, تعاوني, ورزشي و تفريحي)
 • اجراي طرح هاي طبقه بندي مشاغل
 • خريد تجهيزات و لوازم مورد نياز كليه بخشهاي پژوهشکده با هماهنگي لازم
 • مديريت امور نقليه پژوهشکده و ارايه خدمات لازم براي حمل و نقل و انجام ماموريت هاي درون و برون شهري
 • انجام امور خدماتي و پشتيباني پژوهشکده
 • انجام امور تاسيساتي و ساختماني مربوط به پژوهشکده
 • مديريت انبارها
 • تهيه و تامين مايحتاج و ملزومات واحدها با توجه به اعتبارات مصوب و در نظر گرفتن مقررات مربوطه
 • اجراي دستورات و مقررات مربوط به بهبود خدمات اداري
 • نظارت بر انجام مكاتبات اداري