چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی

شرح وظایف:

 • برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز پژوهشکده بر اساس تشكيلات مصوب و قوانين و مقررات مربوط
 • نظارت بر انجام كليه امور اداري و استخدامي (اعم از استخدام, ترفيع, انتقال, انتصاب, مرخصي و بازنشستگي و ....) بر اساس قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اداري و استخدامي ناظر بر پژوهشکده 
 • نظارت بر ارايه امور رفاهي به كاركنان پژوهشکده براساس قوانين و مقررات مربوط
 • نظارت بر ارايه خدمات پشتيباني اعم از امور نقليه, امور تاسيساتي و ساختماني, انبارها و تهيه و تامين مايحتاج و ملزومات واحدهاي سازماني تابعه پژوهشکده در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات مربوطه
 • نظارت بر نياز سنجي آموزش هاي ضمن خدمت و آموزش هاي بلندمدت با همكاري بخش هاي تحقيقاتي و مراكز پژوهشي منطقه  اي
 • نظارت بر اخذ اعتبارات مورد نياز واحدهاي سازماني پژوهشکده به منظور پرداخت حواله هاي صادره و ساير پرداخت هايي كه به موجب قانون از محل وجوه اخذ شده از خزانه مجاز مي باشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوطه عهده اداره كل خرانه وزارت امور اقتصادي و دارايي
 • نظارت بر تامين اعتبار مورد نياز از سوي مقامات مجاز به منظور تخصيص تمام و يا قسمتي از اعتبارات مصوب براي تامين هزينه هاي معين
 • اعمال نظارت مالي و انطباق دريافت ها و پرداخت ها با قوانين و مقررات جاري كشور
 • نظارت بر نگهداري و تنظيم حساب ها مطابق قوانين و مقررات و ضوابط و ارسال آن به مراجع ذيربط 
 • نظارت بر تهيه و تنظيم گزارش بودجه در پايان هر سال مالي و ارسال آن به مراجع ذيربط
 • نظارت بر نگهداري حساب اعتبارات و حفظ و نگهداري از اسناد و دفاتر مالي, حساب اموال دولتي و نظارت بر نگهداري اموال مذكور و اجناس موجود در انبارها و نگهداري حساب درآمدها از اداره كل خزانه 
 • نظارت بر گردآوري و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد پژوهشکده و ارايه آمارهاي مورد نياز
 • نظارت بر تهيه و نصب و راه اندازي و نگهداري سيستم هاي رايانه اي و مديريت مركز رايانه اي
 • نظارت بر تهيه و تنظيم و تدوين برنامه هاي كوتاه, ميان و بلندمدت پژوهشکده با همكاري و تشريك مساعي واحدها در چارچوب سياستهاي راهبردي وتحقيقاتي وزارتخانه متبوع و پيگيري و دفاع از برنامه‌ها تا مرحله تصويب و ابلاغ
 • نظارت بر تهيه وتنظيم موافقتنامه اعتبارات مورد نياز پژوهشکده در چارچوب قوانين و دستورالعمل هاي ابلاغي با همكاري و مشاركت واحدهاي تابعه و دفاع از آن در مراجع ذيربط تا مرحله تصويب و ابلاغ 
 • نظارت بر ابلاغ اعتبارات تخصيصي هر يك از بخشها و مناطق
 • نظارت بر ارزشيابي طرح ها و فعاليت ها و تجزيه و تحليل فعاليت‌هاي انجام شده و عنداللزوم انجام اصلاحات لازم و يا ارايه پيشنهادات جديد در برنامه ها و طرح هاي تكميلي به مراجع ذيربط و پيگيري تا تصويب نهايي 
 • نظارت بر تهيه, تنظيم و تدوين گزارشات عملكرد از نحوه اجراء و چگونگي پيشرفت برنامه ها, طرح ها و پروژه ها, مشكلات و نارسايي ها جهت ارايه و انعكاس به رييس پژوهشکده و ساير مراجع
 • نظارت بر مطالعات و بررسي هاي لازم در رابطه با بهبود روشهاي تهيه و تنظيم برنامه ها, طرح ها و بودجه سنواتي
 • نظارت مستمر بر مصرف اعتبارات مصوب در چارچوب قانون بودجه و دستورالعمل هاي ابلاغ شده
 • نظارت بر روشها و ساختار تشكيلاتي مصوب پژوهشکده, تعيين نقاط ضعف و موانع ساختاري و پيشنهاد اصلاح آن به مراجع ذيربط
 • مطالعه و بررسي شاخص ها و روش هاي بهينه سازي و بهره برداري اقتصادي از فعاليت هاي اجرايي و پژوهشي پژوهشکده
 • نظارت بر اجراي نظام پيشنهادات و تكريم ارباب رجوع