چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English

اعضای شورای پژوهشی :

دکتر بهزاد قره یاضی- رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران.
دکتر نیراعظم خوش خلق سیما- قائم مقام پژوهشکده.
دکتر قاسم حسینی سالکده  - معاون پژوهشی و فناوری پژوهشکده.
دکتر مریم هاشمی - رییس بخش بیوتکنولوژی میکروبی.
دکتر فواد مرادی - رییس بخش فیزیولوژی مولکولی.
دکتر شریعت پناهی - رییس بخش کشت بافت و سلول.
دکتر داریوش داوودی - رییس بخش نانوتکنولوژی کشاورزی.
دکتر محمدرضا غفاری - رییس بخش زیست شناسی سامانه ها.
دکتر عباس صفرنژاد- سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال شرق و شرق کشور(مشهد).
دکتر فضل الله افراز - مدیر مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور(رشت).
دکتر مرتضی خان احمدی- سرپرست مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور (اصفهان).
دکتر محمدامین حجازی - مدیر مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال غرب و غرب کشور (تبریز).
دکتر بابک ناخدا - مدیر اداره همکاری های علمی وبین المللی.
دکتر محمدرضا پروین - سرپرست اداره مالکیت فکری، انتقال فناوری و امور حقوقی.
دکتر مهرشاد زین العابدینی- مدیر هماهنگی امور پژوهشی
دکتر مریم شهبازی- مسئول اداره آموزش های تخصصی.
دکتر مطهره محسن پور- جانشین بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی.