چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English

محمدرضا پروین           سرپرست اداره امور حقوقی و مالکیت فکری

شرح وظایف:اقدام در جهت استيفاي حقوقي مالكيت معنوي پژوهشکده از طريق طرح، تعقيب و دفاع از دعاوي پژوهشکده متبوع در داخل و خارج از كشور در كليه مراحل رسيدگي و حكميت و ساير اقدامات قانوني

  • رسيدگي، پيگيري و انجام كليه اقدامات لازم بمنظور حل و فصل مسائل حقوقي و مالكيت معنوي، امور ثبتي و قضايي مربوط به اموال و حقوق پژوهشکده فن آوريهاي نوين كشاورزي و پژوهشكده هاي منطقه اي و نظارت بر حسن اجراي آن.

نظام بخشيدن و بررسي امور ثبتي اموال، معاملات و قراردادهاي منعقده و تطبيق آنها با قوانين و مقررات مربوط ايجاد ارتباط با مراجع قضايي كشور اعم از محاكم دادگستري، ديوان عدالت اداري و كميسيون هاي حل اختلاف بمنظور طرح و اقامه دعاوي و رفع مشكلات و پاسخگويي به كليه مكاتبات و ادعاهاي مطروحه عليه پژوهشکده متبوع و پيگيري اقدامات اجرايي آراء صادره همكاري و تعيين نماينده حقوقي در هيات ها، شوراها و كميسيونهاي مختلف در چارچوب وظايف محوله مشاوره و ارائه طريق و پاسخ به كليه استعلامات حقوقي و قانوني پژوهشکده متبوع بررسي و اظهارنظر حقوقي در مورد كليه قراردادها، پروتكل ها و موافقتنامه هاي پژوهشکده متبوع با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارائه طريق در نحوه تنظيم و رسيدگي و حل و فصل اختلافات ناشي از عدم اجراي قراردادها.جمع آوري و طبقه بندي قوانين و مقررات مربوطه و ايجاد آرشيو حقوقي انجام ساير امور حقوقي مربوط.