چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
اداره حراست

شرح وظایف:

  • انجام اقدامات لازم در خصوص حفظ و نگهداري از اسناد، مدارك و اطلاعات تخصصي پژوهشکده
  • اجراي طرحهاي حفاظتي در مورد اماكن و تاسيسات مربوط به پژوهشکده در چهارچوب دستورالعمل هاي ابلاغ شده
  • اجراي طرحهاي ايمني و مراقبتي بمنظور تسهيل در شناخت عوامل ريشه اي مفاسد و آلودگي سازماني براساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده
  • كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع بيگانه در پژوهشکده در چارچوب مقررات مربوطه
  • همكاري با اداره كل حراست وزارتخانه متبوع در مورد اجراي آموزش هاي حراستي لازم كه به همكاران حراستي، كاركنان و مديران پژوهشکده
  • نظارت، كنترل، هماهنگي و نگهداري بيسيم، مصرف مواد ناريه در سطح پژوهشکده
  • همكاري با سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و وزارتخانه متبوع در تعيين صلاحيت سياسي و امنيتي كاركنان پژوهشکده طبق قوانين و مقررات مربوط
  • اجراي كليه دستورالعمل و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و  وزارتخانه متبوع در خصوص امور حراستي
  • انجام ساير امور مربوط و مرتبط براساس دستورالعمل هاي اداره كل حراست وزارت متبوع.