چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
معرفی مدیریت
پژوهشگر- عضو هیات علمی- ریاست بخش تحقیقات کشت بافت و سلول
مهران عنایتی شریعت پناهی
ایمیل: mehran.shariatpanahi@abrii.ac.ir
تلفن داخلی: 225
کمينه
بخش تحقیقات کشت بافت و سلول

نیروی انسانی
مقالات
طرح ها و پروژه های تحقیقاتی
پایان نامه

رییس بخش :

مهران عنایتی شریعت پناهی

 

*بخش تحقیقات کشت بافت و مهندسی ژنتیک بر اساس مصوبه هیات امنای پژوهشکده در سال 1393 به دو بخش مستقل شامل :

الف) کشت بافت و سلول

و ب) مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

تفکیک شده است.
در بخش تحقیقات کشت بافت و سلول، فعالیت های تحقیقاتی شامل بهینه سازی روش های باززایی گیاهان و تهیه پروتکل های ریزازدیادی و تکثیر نیمه انبوه گیاهان مهم زراعی، باغی ،زینتی و دارویی، تولید گیاهان هاپلوئید و لاین های دابلدهاپلوئید جهت استفاده در برنامه های به نژادی و معرفی رقم، افزایش سطح پلوئیدی، جداسازی و ترکیب پروتوپلاست¬ها و نجات جنین انجام می گیرند. در حال حاضر در این بخش پروژه های بهینه سازی پروتکل های تجاری ریزازدیادی برای تکثیر انبوه ارقام و پایه های سالم و اصیل خرما، گردو، زیتون ،سیب، به،گلابی، فندق، هلو و شلیل، پسته ،رز و سیب زمینی و تهیه پروتکل های دابلدهاپلوئیدی و تولید لاین در کلزا ،خيار ،گوجه فرنگي، فلفل و نيشكر در حال انجام می باشد.
وظايف بخش تحقيقات كشت بافت و سلول
    بهينه سازي روش هاي کالزايي و باززايي گياهان
    تهيه پروتوپلاست و سوسپانسيون سلولي
    کشت اندام هاي گياهي و تهيه گياهان عاري از ويروس (کشت مريستم)
    ذخيره و نگهداری اندامهايی از گونه های زراعی ،باغی و زينتی که دارای مصارف تحقيقاتی هستند و يا روش ديگری برای نگهداری آنها وجود ندارد
    تهيه پروتکل هاي مناسب براي تکثير گياهان از طريق کشت بافت
    کشت ميكروسپور و بساك و استفاده از ساير روش ها بمنظور توليد گياهان هاپلوئيد و دابلدهاپلوئيد
    بررسي پديده تنوع سوماکلوني و بهره گيري از آن جهت ايجاد واريته هاي مطلوب
    گزينش لاين هاي سلولي متحمل به تنش هاي زنده و غيرزنده تحت شرايط کنترل شده
    انجام ساير پژوهش هاي مرتبط با کشت بافت وانتقال ژن و ساير وظايف محوله از طرف مراجع ذيربط.

دستاوردهاي شاخص بخش
     تکثير انبوه گياهچه هاي سالم سيب زميني و توليد ريزغده بذری و انتقال فناوري به شركتهاي بخش خصوصی
    توليد لاين هاي دابلدهاپلوئيد کلزا از طريق جنين زايي ميكروسپور و انتقال تکنولوژی به بخش خصوصي
    تهيه پروتکل تکثير نيمه انبوه پايه هاي سيب مالينگ-مرتون و انتقال آن به بخش خصوصي
    تهيه پروتکل تکثير نيمه انبوه پايه های بومی و تجاری پسته
    تهيه پروتکل تکثير نيمه انبوه ارقام تجاري زيتون و فندق
    تهيه پروتکل تکثير ارقام تجاري رز ، ليليوم و لاله واژگون
    تهيه پروتکل تکثير ارقام بومی و تجاری خرما از طريق جنين زايي سوماتيكي
    تهيه پروتکل تکثير پايه ها و ارقام بومی و تجاری گلابی و به
    تهيه پروتکل تکثير گياه دارويي قره قاط
     تهيه پروتکل تکثير کاکتوس علوفه اي