چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
بخش تحقیقاتی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

 

دکتر مطهره محسن پور

جانشین ریاست بخش

*بخش تحقیقات کشت بافت و مهندسی ژنتیک بر اساس مصوبه هیات امنای پژوهشکده در سال 1393 به دو بخش مستقل :

الف) کشت بافت و ریزازدیادی

و ب) مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

تفکیک شده است.

 

بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی:


در بخش مهندسي ژنتيک و ايمني‌زيستي،فعالیت‌های تحقیقاتی شامل به کارگيري روش‌هاي نوين مهندسي ژنتيک وانتقال ژن براي ايجاد گياهانزراعی، جنگلی، مرتعی، دارویی و زینتی  با صفات برتر از نظر مقاومت به تنش‌هاي زيستي و غيرزيستي، تحمل به علفکش، بهبود کيفيت و خصوصيات تغذيه‌اي و نيز  کشاورزي مولکولي به مفهوم تولید مولکول‌های با ارزش پزشکی در گیاهان است. جداسازي ژن‌هاي مفيد و با ارزش، طراحي و ساخت سازه‌هاي ژني، بيش‌بيانی و خاموشي ژن‌ها و انتقال ژن به منظور آناليز عملکرد ژن‌ها از ديگر فعاليت‌هاي اين بخش تحقيقاتي محسوب مي‌شود. هدف اصلي بخش دستيابي به محصولات تراريخته‌اي است که کشت آنها دارای فوایداقتصادی،بهداشتی،اجتماعیوبه ویژه زیست‌محیطیفراوانیخواهدبود.پژوهش‌هاي مرتبط باایمنی‌زیستی، آناليز ريسک محصولات تراريخته، اطلاع‌رساني علمي، ابهام‌زدايي، ترويج محصولات تراريخته، انجام آزمايش‌هاي گلداني، گلخانه‌اي، مزرعه‌اي و نيز مسایل حقوقی موجودات تراریخته در راستاي اهداف بخش مهندسي ژنتيک و ايمني‌زيستي است.

وظایف بخش تحقیقات مهندسي ژنتيک و ايمني‌زيستي
•    انتقال ژن‌های مطلوب به منظور بهبود صفات کمی و کیفی گیاهان بااستفاده از روش‌های مختلف مانند اگروباکتريوم، بمباران ژنی،ریز تزریقی و ساير روش‌هاي جدید
•    جداسازی ژن‌های با ارزش و نواحي تنظيمي، همسانه سازی آنها و طراحي و ساخت سازه‌های مناسب برای انتقال ژن
•    کليه تجزيه‌هاي مولکولي مرتبط با مهندسي ژنتيک
•    زیست‌سنجی و آناليزهاي عملکردي گیاهان تراریخته
•    غربال و آزمایشات مزرعه‌ای گیاهان تراریخته و اخذ مجوز رهاسازي
•    همکاری با سایر موسسات تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دیگر در امور مهندسي ژنتيک، محصولات تراريخته و ايمني‌زيستي
•    مشارکت بر تهیه و تدوین مقررات صدور مجوز برای رهاسازی گیاهان،حیوانات و میکروارگانیسم‌های تراریخته و نظارت کامل بر اجرای آن
•    نظارت و اعمال مقررات بر مسائل مرتبط با ایمنی زیستی کشاورزی در کشور
•    انجام امور مربوط به ایمنی زیستی از وزارت جهادکشاورزی
•    بررسی و تعیین خطوط راهنمایی ارزیابی و مدیریت مخاطرات محصولات تراریخته
•    تشخيص تراريختگي، رديابي و شناسايي موجودات تراريخته
•    مطالعه وبررسی اثرات کوتاه ندت، میان مدت و بلند مدت استفاده از موجودات تراریخته در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی مطالعه و اظهارنظر در مورد مقررات ایمنی‌زیستی سایر کشورها،مقررات بین المللی مرتبط با تجارت جهانی از جنبه ایمنی زیستی و ارائه پیشنهاد و نظریه کارشناسی به مسئولین ذیربط در مورد ورود به معاهدات،تصویب مقررات و...
•    آموزش و اجرای طرح‌های ظرفیت‌سازی در زمینه ایمنی‌زیستی
 

 جانشین بخش : مطهره محسن پور