چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English

سرپرست : میثم طباطبایی

انتقال دانش فني (Technology transfer , TT) از مهمترين مواردي است که در زمينه اجراي پروژه هاي تحقيقاتي همراه با سرمايه گذاري هاي دولتي بايد مورد توجه قرار گيرد. عموما ايده هاي جديد در مراکز تحقيقاتي و آکادميک شکل مي گيرند و اگر به گونه موثري پشتيباني گردند ميتوانند وارد عرصه توليد شده و بخش عظيمي از اقتصاد کشور را پوشش دهند. مديريت انتقال فناوری در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي با واگذاری نتايج تحقيقات پژوهشكده به بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاران بخش خصوصي و دولتي و تبديل نتايج تحقيقات به محصول، خدمات يا فرآيند هايي كه مي توانند هدف مبادلات تجاري قرار گيرند، سعی بر اين دارد که ايده، نتيجه تحقيق يا اختراع حاصل از پژوهش را به محصول، خدمات و فرآيند هاي قابل عرضه در بازار تبديل نموده و آنها را به بخش هاي خصوصي منتقل نمايد. اهداف اداره بازاریابی و تجاری سازی:

1- تسهيل ارتباط بين اعضاي هيئت علمي پژوهشكده و ساير سازمان ها و ارائه راهنمايي هاي لازم در تمام زمينه هاي تحقيقاتي پژوهشكده در جهت انتقال دانش فني و فعاليت هاي تجاري سازي، حصول اطمينان از اينكه اطلاعات از بخش هاي مربوطه به افراد متقاضي داده مي شود.
2- كمك به محققان در شناسايي پتانسيل هاي تجاري اختراعاتشان، و ارائه راهنمايي در خصوص تجاري سازي اختراعات
3- تسهيل همكاري اعضاء هيئت علمي با ساير مؤسسات و سازمان ها به منظور انتقال دو جانبه نتايج تحقيقات و دانش فني
4- يافتن فرصت هاي مناسب براي تحقيقات عمدۀ جديد، ابتكارهاي جديد در زمينۀ انتقال تكنولوژي

 

فرم تقاضای خدمات از بخش های تحقیقاتی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران:

تکمیل فرم تقاضای خدمات

فرم اطلاعات متقاضی فناوری

 

تماس با اداره بازاریابی و تجاری سازی:

02632701035

R&D@abrii.ac.ir