چهارشنبه 06 بهمن 1395      العربیه | English
کمينه
اداره آموزش های تخصصی

مریم شهبازی      مسئول اداره آموزش       

شرح وظایف:

 • پيگيري تصويب عنوان و سر فصل دوره هاي آموزشي تخصصي با رويكرد پودمانهاي آموزشي
 • انجام نياز سنجي آموزشي كاركنان با رويكرد پودمانهاي آموزشي
 • تشكيل شوراي نياز سنجي آموزشي
 • برگزاري دوره هاي تخصصي و عمومي حين خدمت كاركنان
 • تدوين استاندارد نيازهاي آموزشي مشاغل
 • برنامه ريزي آموزشي
 • اجرا دوره هاي آموزشي كاركنان و مديران
 • ارزيابي دوره هاي آموزشي
 • تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان
 • پيگيري كليه امور مربوط به برگزاري دوره هاي آموزشي مقطع دار بصورت مشترك با دانشگاهها يا ساير موسسات پژوهشي و مراكز اموزشي
 • همكاري و هماهنگي با دفتر آموزش كاركنان سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي براي برگزاري دوره هاي مقطع‌دار
 • پيگيري امور مربوط به دانشجويان  شاغل به تحصيل در پژوهشکده يا بورسيه